1 สิงหาคม 2021
Kubota

Kubota สร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ ครบวงจร

Kubota สร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ ครบวงจร

Kubota เปิดฟาร์มต้นแบบ 220 ไร่ จ.ชลบุรี ใช้เทคโนโลยีไอโอที สร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ ครบวงจร 1 เดียวในภูมิภาคอาเซียน คาดเสร็จสมบูรณ์ ส.ค.นี้การผลักดันนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ในระยะต่อไปจะมีการพัฒนาการเกษตรด้วยเทคโนโลยี โดยมีการใช้เทคโนโลยีกับสายธุรกิจจากฟาร์มถึงผู้บริโภค ซึ่งจะใช้เครื่องมือและเครื่องจักรในการผลิต เช่น หุ่นยนต์ โดรน จีพีเอส รวมถึงมีการควบคุมสายพันธุ์ การวางระบบโลจิสติกส์และอีคอมเมิร์ซ มาใช้ในการเกษตร

สมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า ภาคการเกษตรปัจจุบันและอนาคตต้องปรับตัวเข้าสู่การเกษตรแม่นยำ ซึ่งต้องนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ ดังนั้น คูโบต้าคอปอเรชั่น จำกัด จึงใช้พื้นที่ 220 ไร่ ใน อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เปิดคูโบต้าฟาร์ม เพื่อใช้เป็นสถานที่เรียนรู้ และทดลอง ใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตร ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน คาดว่าจะรองรับเกษตรกรได้ทั้งไทยและอาเซียน

รวมทั้งภาคการเกษตรต้องเผชิญภาวะโลกร้อน ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เกิดภัยแล้งต่อเนื่องยาวนานกว่าเดิม บางมีน้ำท่วม และเกษตรกรส่วนใหญ่สูงอายุ ทั้งหมดนี้เป็นสาเหตุทำให้กิจกรรมภาคการเกษตรทำได้ยากขึ้น และผลผลิตที่ได้ไม่มีคุณภาพ แต่ต้นทุนสูง ขายได้ราคาต่ำ

ดังนั้นคูโบต้าที่เชี่ยวชาญเครื่องจักรกลการเกษตร จึงนำโจทย์มาวิจัยผลิตเครื่องจักรให้เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลไทยที่ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมตัวเป็นแปลงใหญ่ เพื่อร่วมกันปลูก รวมกันขาย รวมกันใช้เครื่องจักร เพื่อสร้างผลผลิตที่ได้มาตรฐาน ตามความต้องการของตลาด

“การจัดตั้ง K-UBOTA Farm มีจุดเริ่มต้นมาจากที่เราคำนึงถึงความต้องการของเกษตรกรเป็นหลัก มุ่งหวังให้เกษตรกรเข้าถึงทุกนวัตกรรมที่ใช้ได้จริง ผ่านการลงมือทำและเห็นด้วยตาตนเอง จึงพัฒนาคูโบต้า ฟาร์ม ตั้งแต่เดือน ม.ค.2561 ต่อยอดจากแนวคิด K-UBOTA (Agri) Solutions หรือ KAS ที่เป็นการจัดการเกษตรกรรมครบวงจรของคูโบต้า“

ระบบ KAS ประกอบด้วยเทคนิคการเพาะปลูกผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร มีระบบจัดการฟาร์มที่ช่วยในการวางแผน ปฏิบัติการ ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขในการทำการเกษตร

รวมถึงการใช้โดรนฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์ทดแทนแรงงานคน โดยนำเสนอเทคโนโลยี loT (Internet of Things) และหุ่นยนต์ ช่วยลดแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแม่นยำมากขึ้น เพื่อช่วยเกษตรกรลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ ผลผลิตและรายได้ ช่วยยกระดับและสร้างมาตรฐานเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก และช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรรวมถึงสิ่งแวดล้อม เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนของเกษตรกรไทย

ฟาร์มต้นแบบจะเพาะปลูกพืชด้วยวิธีการเกษตรสมัยใหม่ โดยใช้แนวคิด End to end solutions มีการออกแบบ และติดตั้งระบบจัดการฟาร์มด้วย IoT มาใช้ในระบบบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร โดยจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ต้นเดือน ส.ค.นี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจด้านการเกษตรได้รู้จักและทดลองใช้งานนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร ประกอบด้วย 9 โซน คือ 1.โซนให้คำปรึกษาเกษตรครบวงจร จะแนะนำการทำเกษตรแบบครบวงจรของสยามคูโบต้าและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำเกษตร

2.โซนเกษตรแม่นยำข้าวและพืชหลังนา การนำนวัตกรรมมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำเกษตรให้แม่นยำมากขึ้น ซึ่งในจะเสนอ Zero Broadcast หรือโครงการปลอดนาหว่าน โดยแสดงตัวอย่างด้วยการส่งเสริม 3 วิธีด้วยกัน คือ การปักดำ การหยอดน้ำตม และ การหยอดข้าวแห้ง

รวมถึง KAS Crop Calendar ปฏิทินการเพาะปลูก และ Zero Burn หรือโครงการเกษตรปลอดการเผา โดยแนะนำวิธีการและนวัตกรรมเกษตรเพื่อลดการเผาหลังเก็บเกี่ยว

และการใช้เทคโนโลยีช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวด้วยเครื่องจักรกลอัจฉริยะ เช่น ระบบ GPS ที่ระบุพิกัดของเครื่องจักรกลคูโบต้าและสามารถดึงข้อมูลรายงานออกมาให้เกษตรกรพัฒนาประสิทธิภาพการทำเกษตรได้ รวมทั้งยังมีการสาธิตการใช้งานโดรนเพื่อการเกษตร ระบบควบคุมทิศทางอัตโนมัติ ตลอดจนสถานีวัดสภาพอากาศ ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันบริหารเครื่องจักรกลอย่างมีประสิทธิภาพ

3.โซนเกษตรสมัยใหม่พืชไร่ แสดงรูปแบบการเพาะปลูกอ้อย มันสำปะหลัง และข้าวโพดด้วยเครื่องจักรกลการเกษตรครบวงจรในทุกขั้นตอนการเพาะปลูก เทคนิคการลดต้นทุน เพิ่มผลกำไรด้วยโซลูชั่นเกษตรครบวงจร การปรับระดับดินตามแนวความลาดชันด้วยเลเซอร์ ตลอดจนแนะนำวิธีการและนวัตกรรมเกษตรต่างๆ ที่เหมาะสมในการลดการเผาหลังจากเก็บเกี่ยว (Zero Bur

4.โซนเกษตรทฤษฎีใหม่ที่น้อมนำแนวพระราชดำริ เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยเครื่องจักรกลการเกษตร เช่น ระบบน้ำสั่งการด้วย Smart Device เทคโนโลยีวัดความหวานเพื่อเพิ่มมูลค่า เทคโนโลยีเครื่องปลูกผักกึ่งอัตโนมัติ เทคโนโลยีเตรียมแปลงปลูกผัก เทคโนโลยีเพาะกล้าผัก และการปลูกพืชในโรงเรือน

5.โซนก่อสร้าง นำเสนอโซลูชั่นเครื่องจักรกลสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและการเกษตรแบบมืออาชีพ การขุดบ่อน้ำขนาดเล็ก เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเมื่อประสบปัญหาน้ำท่วม หรือภัยแล้ง

6.โซนวิจัยเกษตรโซนปาล์มน้ำมัน ยางพารา และผลไม้ นำเสนอรูปแบบการเพาะปลูกเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร

7.โซนวิจัยเกษตรครบวงจร วิจัยและพัฒนาโซลูชั่นเกษตรครบวงจรด้วยนวัตกรรมเกษตร รวมถึงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพดิน ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน 8.โซนอบรมเกษตรครบวงจร 9.โซนสร้างประสบการณ์เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร

คูโบต้าฟาร์ม คาดหวังว่าเกษตรกร หรือผู้เข้าเยี่ยมชมจะเกิดการเรียนรู้และมีประสบการณ์จริง ได้มีโอกาสทดสอบ ทดลองด้วยตนเอง ”เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับหากใช้เครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกับโซลูชั่นองค์ความรู้ของสยามคูโบต้า เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร”

แหล่งที่มา bangkokbiznews

You may have missed